Doğal Taş Tasarım Yarışması 2013

1. YARIŞMANIN AMACI

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “Taşı Yaşatan Tasarımlar” isimli Doğal Taş Tasarım Yarışması”nın amacı;

Türkiye doğal taş endüstrisinin tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek,

Üniversitelerimizde yetişen başarılı öğrencilere istihdam ve öğrenim desteği sağlamak,

Türk doğal taş sektöründe tasarımın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,

250’nin üzerinde renk ve desen çeşitliliğine sahip Türk doğal taşlarının mimarlar ve tasarımcılar tarafından daha yakından tanınması ve kullanılması sağlamak,

Türk doğal taşlarının farklı tasarımcı ve mimarların elinde değişik kullanım alanlarının olabileceğinin gösterilmesi, dolayısıyla Türk doğal taşlarının kullanım alanlarının genişletilmesi,

Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirmek,

Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü arttırmak,

Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profosyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarlaru sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımları ödüllendirmektir.

2. YARIŞMANIN KONUSU

Yarışma konusu doğal taş kullanılarak günlük yaşamda kullanılabilecek, üretilebilir, sanayileşebilir ve özgün tasarım olması ana şartıyla İç Mekan ( Lobi, otel odası, banyo, mutfak gibi ) ve Dış Cephe Kaplama (Konut,Villa cephesi, Ofis, Otel Bina Cephesi gibi ) alanlarında uygulanabilecek doğal taş kullanımını arttırıcı ve özendirici yeni tasarım ve yeni ürünlerin ortaya konmasıdır.

3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

18 yaşını doldurmuş ve T.C vatandaşı olmak

Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı , İnşaat Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Maden Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar ile bu bölümlerde yüksek lisans/doktora eğitimi gören öğrencilere açıktır.

Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve tasarımla ilgili diğer bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrenciler ile meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde ön lisans eğitimi gören öğrencilere açıktır.

Yarışmanın “Profesyonel ” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan en az bir kişinin yukarıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olması gerekmektedir.Ekipte yer alan yarışmacıların diğerleri öğrenci olabilir. Bu durumda proje, profesyonel kategorisinde değerlendirilir.

Yarışmanın “Öğrenci ” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan her birinin yukarıda belirtilen bölümlerin birinde eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategorideki ekipte profesyonel kişi bulunamaz.

Yarışmaya katılan her projede özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum (üniversiteler hariç), firma veya çalıştığı firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse İMMİB Genel Sekreterliğince ödül geri alınır.

Yarışma bu şartname esasları içerisinde ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiştir. Yarışma şartnamesi ve ekleri yarışma raportörlüğünden ve www.tasiyasatantasarimlar.com web adresinden temin edilebilir.

Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her birinin şartnamenin her sayfasını imzalamaları gerekmektedir.

Birden çok projeyle katılmak isteyen yarışmacılar her bir proje için ayrı rumuz alarak projelerini ayrı ayrı göndereceklerdir.

Yarışmacıların bu şartnamede belirtilenleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI, YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME AŞAMASI

Yarışmacılar projelerini son teslim tarihinden önce www. tasiyasatantasarimlar.com sitesinden ön kayıt yaparak katılacakları proje için sayı ve harflerden oluşan 5 karakterli bir “rumuz” (X0W1Z gibi) alacaklardır.( Rumuzun yarışmacıya ait her belgenin sağ üst köşesinde yer alması zorunludur ) Daha sonra yine aynı alanda belirtilen yükleme alanına proje çizimlerini, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

Eğitim/Mezuniyet Belgesi: Öğrenci kategorisinde yarışmaya başvuracaklar için üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimini sürdürdüğünü, profesyonel kategorisinde başvuracaklar için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduklarını kanıtlayan belgenin dijital görselidir.

Nüfus Cüzdanı Resmi: Katılımcıya ait Nüfus Cüzdanının dijital görselidir.

Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf jpeg formatında katılımcının adı ve soyadı ile kaydedilmelidir.

Proje Paftaları: Projenin en fazla 3 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Paftalar en az 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında ve A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm) olmalıdır.

Proje Raporları: Projeyi Türkçe olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik ve katma değer yarattığını, ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan en fazla 300 sözcükten oluşan belgedir.

Açıklamalar

Katılımcı, bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.

YYüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

5. YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

Pafta

Yarışmacılar projelerini web’e yüklemenin yanı sıra 70 x100 cm ebatında paftalarla / fotobloklarla CD/DVD ve rapor eşliğinde sunmalıdır.

Rapor

Paftalara ilave olarak projeyi açıklayan en çok 300 kelimelik bir rapor projeye eklenecektir. Bu rapor ilave olarak paftalar üzerinde de yer alabilir. Raporun sağ üst köşesinde rumuz bulunacaktır. Rapor bilgisayarla hazırlanacak ve üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.

CD

Teslim edilen projelerin yarışma sonunda yayınlanabilmesi için tüm çizim ve raporun sayısal ortamda sunumu (Çizimler en az 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında, rapor Word DOC formatında olacaktır.) projeye eklenecektir. CD’nin üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

Kimlik Zarfı

Her yarışmacı projesini teslim ettiği ambalajın içine, içi görünmeyen cinsten kapalı bir zarfın üzerine “Taşı Yaşatan Tasarımlar – Doğal Taş Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı” ve yalnızca belirledikleri rumuzlarını yazarak içine;

Yarışma şartnamesi: Yarışmacılar, yarışma raportörlüğünden veya www.tasiyasatantasarimlar.com web sitesinden temin edecekleri ve koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten şartnameyi, ekip olarak katılım sağlanıyorsa ekip başı ve diğer yarışmacıların adı, soyadı ve adreslerini öncelik sırasında belirtilerek tüm katılımcılarca imzalanmış olmak kaydıyla koyacaklardır.

Rumuzlarını sağ üst köşesine yazdıkları paftalarını ve onaylı öğrenci belgesi/mezuniyet belgesi ile talep edilen diğer belgeleri yarışma sekreterliğine göndereceklerdir.

ÖNEMLİ UYARI:

Proje paftalarının ve diğer belgelerin sağ üst köşesine rumuz yazılmaması ya da rumuzun yanlış yazılması durumunda proje geçersiz sayılacak ve yarışma dışı bırakılacaktır.

6. TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE TARİHİ

Yarışmacılar yarışmada istenilenleri 29 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 17.00′ ye kadar belirtilen Yarışma Raportörlük Adreslerine posta/kurye/kargo ile ulaştıracaktır. Gönderi tarihinin, teslim günü olan 29 Nisan 2013 Pazartesi’yi aşmayacak şekilde programlanması yarışma katılımcısının sorumluluğundadır. Gönderi tercihi yüzünden oluşabilecek gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumlu tutulamaz.

Proje Teslim Adresi:

Çobançeşme Mevki Sanayi Caddesi

Dış Ticaret Kompleksi A Blok 6. Kat Maden Sektörü Şubesi

34197 Yenibosna/İstanbul

7. GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Tasarım Yarışması’nın “üretilebilir, sanayileşebilir ve özgün tasarım olması ana şartları” doğrultusunda genel değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

Türk doğal taşının kullanım alanını genişletmek

İhracat potansiyeline sahip olmak

Kullanımda işlevsel olmak

Mekanlara ve yüzeylere estetik değer kazandırmak

Tasarımda ve uygulamada esneklik sağlamak, zaman içinde ortaya çıkabilecek kullanıcı istek ve gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilmek

Mekânda ve yüzeylerde hijyen ve konfor koşulları sağlamak

Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmek

Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygunluğu sağlamak

Kullanım ve bakım kolaylıkları yaratmak, sürdürülebilir olmak

Yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak

Yeni tasarım kavramları, yeni biçimler ve uygulama ilkelerini vurgulamak

Günümüzün yaşam tarzına uygun ürünleri yaratmak.

8. ÖDÜLLER

PROFOSYONEL KATEGORİ ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

20.000 TL BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

10.000 TL

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

15.000 TL İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

7.500 TL

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

10.000 TL ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

5.000 TL

MANSİYON ÖDÜLÜ

5.000 TL MANSİYON ÖDÜLÜ

2.500 TL

* Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Ekip katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

***2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (ekip katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak seçilecek bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde ve Tebliğ ve ilgili mevzuatta yer alan şartlarla DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu eğitim desteğinden yararlanacak kişi sayısı, destekten yararlanma şartları 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümlerine tabi olup, bu desteğe yönelik değerlendirme Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C.Ekonomi Bakanlığıdır.Söz konusu destek Yarışmamızın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi sonucu Bakanlık onayına istinaden sağlanacaktır.

****Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş ve T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

*****Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle Yarışmanın Bakanlık tarafından desteklenmemesi veya Bakanlık tarafından onay verilmemesi halinde veya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede yarışmacı başvurusunun herhangi bir nedenle kabul edilmemesi halinde, yarışmacıların İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talebi olmayacağı bu şartnameyi imzalayan yarışmacılar tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

9. ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI VE SERGİ

Değerlendirme sonucunda ödül kazanan yarışmacıların isimleri 24 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacaktır. Tasarımlar, İMİB tarafından uygun görülen yurtiçi veya yurtdışında çeşitli fuar ve etkinliklerde sergilenebilir. Tüm yarışmacılar tasarımların sergilenmesine bu şartname koşulları içinde izin vermişlerdir.

10. TANITIM ve TİCARİ KULLANIM HAKLARI

Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.

Yarışmacı, İMİB’in, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretme ve bu modelleri yurtiçinde veya yurtdışında İMİB tarafından belirlenecek sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İMİB’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ile tasarımlar ile ilgili olarak 3. Şahıslar tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

11. YARIŞMA TAKVİMİ

01 Şubat 2013 Yarışmanın İlanı 6 Mayıs 2013 Seçici Kurul Değerlendirmesi

29 Nisan 2013 Projelerin Son Teslim Tarihi 24 Mayıs 2013 Kazananların İlanı ve Ödül Töreni

Takvimde bir değişiklik olması halinde web sitesinde yayınlanacaktır ve başvuru yapan adaylara bildirilecektir.

12. SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN

Yıldız Teknik Üni. Mimarlık Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Gülay HASDOĞAN

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Böl. Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS

MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Erkan AVLAR

Yıldız Teknik Üni. Mimarlık Bölümü Öğr. Gör.

Yrd. Doç. Dr. M. Cem ALTUN

İTÜ Mimarlık Bölümü Öğr. Gör.

Gökhan KARAKUŞ

Mimari Eleştirmen / Natura Dergisi Editörü

Alişan ÇIRAKOĞLU

Mimar

Ece EGE

Tasarımcı

Nilüfer KOZİKOĞLU

Mimar

Metin BALINEY

Sektör Temsilcisi

Prof. Dr. Faruk ÇALAPKULU

Sektör Temsilcisi

Turgut BEKİŞOĞLU

Sektör Temsilcisi

Mehmet ÖZER

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet KELEŞ

İMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Erdoğan AKBULAK

İMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Üyeler

Tevfik Tunç TÜRKER

İMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Nil Deniz

Tasarım Yönetmeni

13. YARIŞMA RAPORTÖRLERİ

Yetkili : Serap YAĞLI E-posta:

Adres : Diş Ticaret Kompleksi A Blok, Çobançeşme Mevkii Sanayi caddesi, 34197 Yenibosna/İstanbul

Telefon: 0212 454 00 53

14. DİĞER HUSUSLAR

İMİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir.

İMİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) bünyesindeki üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle İMİB üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön alım hakkı olacaktır.

Yarışmacılar, İMİB’in, yarışmaya katılan tüm projeler üzerinde basma, çoğaltma, kopyalama, yayma, dağıtma, arşivleme, yazılı ve görsel basında, yazışma ve web sayfalarında, her türlü basılı materyalde, dijital ortamlarda ve İMİB tarafından uygun görülen tüm alanlarda gösterim, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yurtiçi ve yurtdışında sergileme, umuma arz, işleme, tasarımlar üzerinde her türlü ekleme veya değişiklik yapma, tasarımların örnek modelini üretme veya ürettirme haklarına herhangi bir yer ve süre sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve tasarımların Şartname’de belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan ederler. İMİB bu hakları kullanırken dilerse yarışmacının adını belirtme hakkına sahiptir. İMİB tarafından bu hakların kullanılmasında yarışmacılar tarafından telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Tasarımların örnek modelinin / prototipinin yapılması halinde çizim, üretim vb. aşamalarda yarışmacıdan uygulamada teknik destek istenmesi halinde, yarışmacı herhangi bir bedel talep etmeksizin bu desteği sağlayacaktır. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir. Bunun için katılımcıya bir ödeme yapılmaz.

Yarışmaya katılan ancak ödüle layık görülmeyen tasarımlar, katılımcıların talep etmeleri halinde yarışma sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarımlardan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği sorumlu değildir.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda İMİB teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.

Yarışma Şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.

Ödüle layık görülen tasarımların daha önceden TPE tarafından tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu durumun saklanması ve/veya tasarımın özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecek ve yarışmacı almış olduğu ödülü iade edecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan İMİB sorumlu olmayacaktır.

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.