TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması 2013

Bu yarışmanın konusu, çocuk koroları tarafından (solo-koro olarak) seslendirilecek, pop, rock, hip hop, funk vb. müzik unsurları ve üslubunun kullanıldığı çocuk ruhuna, zevk ve beğenisine uygun çocuk şarkılarıdır.

AMAÇ:

Bu yarışmanın amacı;

1.TRT Çocuk Müzikleri Repertuarına özgün eserler kazandırmak ve bunu yaparken de günümüz çocuğunun popüler müzik dinleme ve söyleme ihtiyacını, onlara olumlu katkılar yapacak daha iyi ve doğru örneklerle gidermek,

2.Yurdumuzda bu alanda eğitici eserlerin yaratılmasını, özendirme yoluyla teşvik etmek,

3.Bu yolla yaratılacak eserleri seslendirerek Kurumun tüm yayın organları vasıtasıyla yayınlamak ve yurt düzeyine ayrıca yurt dışına yayılmasına yardımcı olmak,

4.Çocukların birlikte söyleyeceği bir repertuar oluşturmak.

YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

1.Yarışmaya T.C ve K.K.T.C. vatandaşları katılabilir.

2.Seçici kurulda ve yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolardaki Kurum personeli yarışmaya katılamazlar.

3.Bir kişi, birden fazla eserle yarışmaya katılabilir.

4.Birden fazla kişinin ortak eserle yarışmaya katılması mümkündür.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER:

1.Şarkılardaki sözler; milli birliği bozucu, moral yıkıcı olmamalı, Kurum yayın ilkelerine, çocuk ruhuna, zevk ve beğenisine uygun, yüceltici, çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilir, doğru ve dilbilgisi kuralları çerçevesinde Türkçe yazılmış olacaktır.

2.Yarışmaya katılacak eserler özgün olacak, yabancı ulusların bu tür eserlerini taklit niteliğini taşımayacaktır. Besteci, eserlerinin tamamen özgün olduğunu bildirmekle yükümlüdür.

3.Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde plak, kaset, CD, nota, kitap ve benzeri şekilde yayınlanmamış, ayrıca Kurumun bu türde yaptığı yarışmalarda ödül veya mansiyon almamış olması şarttır.

4.Şarkılar koro eşlikli solo için yazılmış ve piyano eşlikli olacaktır.

5.Besteciler eserin altyapısını, bir audio CD’ye, wav formatında evrensel kayıt teknikleri seviyelerine göre; çok düşük ya da yüksek olmayan (maksimum “0” decibel) şekilde ve pilot ezgili (pilot ezgide flüt kullanarak)* kaydedilmiş olarak teslim edeceklerdir.

*İsteyen besteciler pilot ezgide çocuk sesi kullanarak ikinci bir kayıtta verebilirler.

6.Şarkılar, Türkçe prozodi kurallarına uygun olacaktır.

7.Şarkılar, en az 2 dakika, en çok 4 dakika olacaktır.

8.Şarkılarda aşağıda belirtilen ses sınırları dışına çıkılmayacaktır.

KARŞILIKLI HAKLAR:

1. Eser sahibi eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması

konusundaki mali hakları ile; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, Kuruma devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.

2. Kurum yarı finalde ve finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma yetkisine sahiptir.

3. Kurum 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın CD plak, bant, kaset, video vb. şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak radyo televizyon ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dahil) , yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür Kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.

4. Yarışma yarı finaline ve finaline katılan eser sahipleri adına, bestecilere yarı finalde telif ücreti, finalde mansiyon ücreti, birinciliği kazanan eserin bestecisine ise birincilik ödülü ödenir. Bu ücretler, “Yarı finalde ve finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin TRT’nin bütün kanallarında sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserlerin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, Katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna sınırsız ve süresiz devrini kapsar.”

5. Yarı finalde yarışan eserlerin bestecilerine verilecek olan telif ücreti, finalde yarışacak olan eserlerin bestecilerine verilecek mansiyon ücreti ile birinciliği kazanan eserin bestecisine verilen ödül, müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte kapsadığından, besteci tarafından söz yazarının izninin alındığına dair belge Kuruma ibraz edilecektir. Söz yazarları ile besteciler arasındaki işbu şartname konularına ilişkin anlaşmalardan Kurum sorumlu değildir; Kurum söz yazarına ayrıca herhangi bir ücret ödemez.

6. Besteci, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren geçecek 1 yıl süre içinde, çoğaltma ve yayma haklarını kullanmak istediği takdirde, süre sınırı olmaksızın mali hak sahibi olan Kurumun iznini alacağını, bu iznin verilmesinin, söz konusu esere verilen mansiyon ödülünün yarısı tutarındaki meblağı Kurumca gösterilecek banka hesabına yatırması şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir.

7. Yarışma yoluyla elde edilen eserlerin TRT Çocuk Koroları tarafından seslendirilen birer ses kopyası, Kurum tarafından beste sahibine istek üzerine bedelsiz olarak verilebilir. Bu icralar her ne şekilde olursa olsun bestecileri tarafından ticari amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz.

8. TRT Kurumu, finalist eserlerin, besteci, söz yazarı ve aranjörünün, yarı finalin ve finalin yapılacağı merkeze getirip götürülmesi, K.K.T.C dahil (yurtdışı hariç), konaklama ve iaşe giderlerinin karşılanması ile ilgili giderleri tespit edeceği kurallar çerçevesinde karşılayacaktır.

ESERLERİN TESLİMİ:

1. Yarışmacılar 19 Ekim 2012 tarihine kadar eserlerin nota materyalini, sözlerini ve altyapı CD’sini 5 harften oluşan rumuzlu bir zarf içinde aşağıdaki adrese elden ve makbuz karşılığı teslim edeceklerdir.

TRT Genel Müdürlüğü

Müzik Dairesi Başkanlığı

(TRT Çocuk Şarkıları

Yarışma Bürosu)

TRT Sitesi kat:9 A Blok

Oran/ANKARA

2. Yarışmaya katılan eser sahiplerinin eserleri üzerine kendi kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret koymaları yasaktır.

3. Besteciler, üzerine rumuz yazılı büyük zarf içinde:

a. 5 nüsha nota (üzerinde sadece rumuz yazılı)

b. 3 nüsha şarkı sözü (üzerinde sadece rumuz yazılı)

c. Kapalı bir kimlik zarfı (üzerinde sadece rumuz yazılı)içinde:

-Besteci biyografisi,

-Söz yazarı biyografisi

ç. Kapalı şarkı kimliği (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:

-Şarkı künyesi (Şarkı adı-besteci-söz yazarı-aranjör adları)

d. Kapalı zarf içinde (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:

-Şartnamenin arkasında bulunan taahhütname,

-Söz yazarının imzalı izin belgesi

e) Altyapı CD’si (Alt yapı ve pilot ezgili alt yapı kayıtlı) bulunduracaklardır.

4. Besteciler, değişik rumuz kullanmak kaydı ile yarışmaya birden fazla eser ile katılabilirler. Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa her eser için yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.

NOT: Sorular için adresine başvurulabilir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Eser Teslimi : 19 Ekim 2012

Eleme Kurulu Toplantısı

(Finale kalacak eserlerin belirlenmesi) : 7-8-9 Kasım 2012

Yarı Final (web üzerinden) : 15Şubat -31 Mart 2013 arası

Final :…. Haziran 2013

Bu yarışma üç aşamalı olarak düzenlenmiştir.

1.ELEME KURULU:

Birinci aşamada Müzik Dairesi Başkanlığının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile besteci, aranjör, sanatçı, koro eğiticisi, yönetici vb. en az 7- en çok 9 kişiden teşkil edilecek Eleme Kurulu, Kuruma teslim edilen tüm eserleri nota, söz ve altyapı üzerinden değerlendirerek, (yarı) finalde yarışacak en çok 20 eseri tespit edecektir

Yarı finalde bir besteci tek eser ile yer alabilecektir.

2.YARI FİNAL:

Yarı finale kalan eserler, TRT Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon Çocuk Koroları tarafından (yarı final için eşit sayıda bölünerek) seslendirilecektir. Koro eşliğinde solistler tarafından seslendirilecek eserler , bestecilerinin katılacağı toplantıda çekilecek kura ile belirlenecektir. Koroların eserleri çalışmaları sırasında besteciler de çalışmalara katılabilecektir. Eserlerin ses ve görüntü kayıtları TRT web üzerinden en az 6 hafta süre ile yayınlanacaktır.

Yarı final, uzman jüri oyları ve web üzerinden yapılacak oylama ile değerlendirilerek , finalde yarışacak en fazla 10 eser belirlenecektir.

3.FİNAL:

Yarı final sonucu belirlenen en fazla 10 eser TRT Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon Çocuk Koroları ve koro içinden belirlenecek solistler tarafından seslendirilecektir.

Final, popüler çalgı eşliği modeline uygun yapılan play-back kayıtları üzerine koro eşlikli solist icraları ile gerçekleştirilecektir.

Finalde yarışacak eserler arasından birincilik ödülü alacak eserin seçimi TRT Müdürlüklerinin bulunduğu illerde ve Ankara’da değişik yaş gruplarında (8-15 yaş arasındaki gruplar) 7’şer üyeden oluşturulacak çocuk jürileri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Çocuk jürilerine, TRT Müdürlükleri ve Ankara Radyosunca belirlenecek genç bir spiker yardımcı olacaktır.

Jüride görev alacak çocukların seçimi TRT Çocuk Koroları elemanları dışındaki, müziğe ilgi duyan çocuklardan yapılacaktır. Bu seçim , Müzik Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek bir tarihte radyolardan konuya ilişkin yapılacak duyuruya bağlı olarak alınacak başvurular arasından seçme yöntemi ile yapılacaktır. Final Jürilerinde görev alacak çocuklara, Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşme ile Radyo Müdürlükleri tarafından ödeme yapılarak merkeze dekont edilecektir.

ÖDÜL:

Birincilik Ödülü : 10.000,00-TL

Yarışmaya katılan eserlerden yarı finale kalan eserlerin her birinin bestecisine net 4.000,00-TL telif ücreti ödenecek ve katılımcı belgesi verilecektir. Finalde yarışmaya hak kazanan en fazla 10 eserin bestecisine ise 4.000,00.-TL mansiyon ücreti verilecektir. Ayrıca finalde yarışacak olan besteci ve söz yazarlarına katılımcı belgesi ile finalde yarışacak korolara ve bestecilere birer plaket verilecektir.

SON HÜKÜMLER

1.Değerlendirme sonucunda (yarı) finale kalan eserlere ait kimlik zarfları açılacaktır. Diğer kimlik zarfları ise açılmaksızın bekletilecektir. Yarışma finalini takip eden 2 ay içinde, besteciler eserlerini geri isteyebileceklerdir. Bu eserler, parça teslim edilirken alınan makbuz karşılığında iade edilecektir.

2.Bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Özel Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yapmaya TRT Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yorum Yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.