AYSEL KÖKSAL AKYOL

1. Adı Soyadı: Aysel KÖKSAL AKYOL

2. Doğum Tarihi: 01.04.1968

3. Unvanı: Prof. Dr.

4. İletişim:

e-posta:

5. Öğrenim Durumu:

Lisans 1985

Ev Ekonomisi Ankara Üniversitesi

Y. Lisans 1992

Çocuk Gelişimi Ankara Üniversitesi

Doktora 1997

Çocuk Gelişimi Ankara Üniversitesi

6. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2 Eylül 2000

Doçentlik Tarihi: 28 Kasım 2001

Profesörlük Tarihi: 19 Şubat 2008

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Oğuz, V. and Köksal Akyol, A. “Perspektive- taking Skills of 6-Year-old Children: Preschool Attendance and Mothers’ and Fathers’ Education and Empathetic Skills”. Perceptual and Motor Skills, 107, 481-493. (2008).

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Oğuz, V.ve A. Köksal Akyol, “Research into the Empathetic Skills of Parents of Pre-School Children”, Journal of Qafqaz University. 18, 147-154 (2006).

Dalbudak, Z. ve A. Köksal Akyol, “Research into Kindergarten Teachers’ Drama Activity Planning with Respect to the Department They Graduated from and Their Length of Teaching Experience”, Pakistan Journal of Social Sciences, 4(2), 293-298, (2007).

Köksal Akyol, A. ve V. Oğuz, “An Investigation into the Perspekctive Taking Skills of 6 Year Old Children in Terms of Pet Feeding and Gender Variables”, Humanity and Social Sciences Journal, 2(1), 8-13 (2007).

Köksal Akyol, A. ve Z. Hamamcı, “The Effect Of Drama Education On The Level Of Empathetic Skills Of University Students”, Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 1(1), 205- 215 (2007).

Köksal Akyol A. Research into the empathıc skılls and the anxıety level of adolescents. Pakistan Journal of Social Sciences, 4(6): 770-773. (2007).

Uysal, E. and A. Köksal Akyol, “Research Into the Areas of Multiple Intelligences in 6-year-old Children Attending Different Kinds of Preschool Education Institutions in Turkey”. International Journal of Educational Reform (IJER). 16 (4), 451-461. (2007).

Köksal akyol, A. and G. Salı, “A Study on the Problems of Working Children”. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 4(4), 268-274. (2009).

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Hamamcı, Z. ve A. Köksal Akyol, “3-6 Yaşlarında Çocukları Olan Anne Babaların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi”, Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. 5-11 October 2003 Kuşadası/Türkiye, Bildiri Kitabı: 1, 136-148, Ya Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş, İstanbul, 2004.

Köksal Akyol, A. ve Ö. Körükçü, “Çocuklarda Empati Gelişimi ve Bilişsel Gelişimin İncelenmesi”, Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 5-11 October 2003 Kuşadası/Türkiye, Bildiri Kitabı: 1, 149-165, Ya Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş. İstanbul, 2004.

Erdoğan, S., G. Haktanır, A. Köksal Akyol ve A. Çakır-İlhan, “Oyun Oynamak İstediğim Yer Altı Yaşındaki Çocukların Resimleri Üzerinde Bir İnceleme: Türkiye Örneği ”, Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı., 5-11 October 2003 Kuşadası/Türkiye, Bildiri Kitabı: 2, s 285-299, Ya Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş. İstanbul, 2004.

Köksal Akyol, A. ve H. Koçer Çiftçibaşı, “Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğrenciler ve Alanda Çalışan Öğretmenlerin Empatik Becerilerinin İncelenmesi”, I. Uluslar Arası Ev Ekonomisi Kongresi, 22-24 Mart 2006, Oluşum Yayıncılık, 309-314, Ankara, 2006.

Aral, N., G. Baran, F. Gürsoy, A. Köksal Akyol, S. Erdoğan, A. Bütün Ayhan, Y. Aydoğan ve M. Yıldız Bıçakçı, “Alt ve Üst Sosyoekonomik Düzeydeki Çocukların İstismar Edilme Durumları ile Benlik Kavramlarının İncelenmesi”,. I. Uluslar Arası Ev Ekonomisi Kongresi, 22-24 Mart 2006, Oluşum Yayıncılık, 315-325, Ankara, 2006.

Aslan, D. ve A. Köksal Akyol, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygıları Üzerine Bir Araştırma”, Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu, II Cilt, 201-214. Ya Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş, İstanbul, 2007.

Aral, N., Köksal Akyol, A. ve Çakmak, A. “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaratıcılıkları Üzerinde Drama Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi”, Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme ve Sorunları Sempozyumu, 149-153, Bakü. www. egitim.hacettepe.edu.tr/sempozyum_ bildiri.pdf, 2007.

Ulusoy, S., Köksal AkyoL, A. “Research into the Use of Science Activities by Preschool Teachers”. IV. International Conference .Modern Tendencies in Education. Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Pedagogy Skopje. 13-15 June, Volume I;241-149, Ohrid, Macedonnia. 2008.

Oğuz, V. ve Köksal Akyol, A. “Research into the Communication Skills of Preservice Early Childhood Education Teachers”. Proceedings of the 4th International Scientific Conference, No: 4. Latvia University of Agriculture Faculty of engineering Institute of Education and Home Economics. Jelgava Printing House. p. 536-546. Jelgava. 2009.

Aysu, B. ve Köksal Akyol, A. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Öğretmenlik Mesleğine Karşi Tutumlarinin Incelenmesi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. (Ed: H. Asutay ve E. Budak Bayır). 2.cilt, s. 644-647, Edirne. 2009.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Aral, N., G. Baran, F. Gürsoy, A. Köksal Akyol, S. Erdoğan, A. Bütün Ayhan, Y. Aydoğan, ve M. Yıldız Bıçakçı, “Analysis of Abuse of Children Aged between 9-11 and their Self-Concepts”, International Perspectives on Education and Training, ed. J.K. Richards, 87-96, Athens Institute for Education and Research, Athen, 2006.

Köksal Akyol, A. and V. Oğuz, “Research into the Impact of some Variables Relevant to Children on Parents’ Choice of Preschool Education Institutions”, Research on Education, ed. M.S. Giannakaki, G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards, 49-60, Athens Institute for Education and Research, Athen, 2006.

Köksal Akyol, A. and D. Aslan, “Research into attitudes of Inservice and Preservice Teachers of Early Childhood Education towards their Profession and the Professional Self Esteem”, Research on Educatio., ed. M.S. Giannakaki, G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards, 361-370, Athens Institute for Education anda Research, Athens, 2006.

Köksal Akyol, A., H. Koçer Çiftçibaşı, and Ş. Bulut Pedük, “A Study on the Pre-School Teachers’ Inclusion of Science and Nature Activities in their Daily Educational Programmes in Turkey”, Research on Education, ed. M.S. Giannakaki, G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards, 711-723, Athens Institute for Education anda Research, Athens, 2006.

Köksal Akyol, A. and A. Bütün Ayhan, “The Study on Empathic Skills of Adolescents”. Research on Education, ed. M.S. Giannakaki, G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards, 149-154, Athens Institute for Education and Research, Athens, 2006.

Köksal Akyol, A., Oğuz, V. and Yıldız Bıçakçı, M. “A Research on the Empathic Skills and the Attitudes towards their Profession of Preservice Teachers of Early Childhood Education”. The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues. (Ed. Marina-Stefania Giannakaki). Athens Institute for Education and Research. 365-376. Athens. 2007.

Bütün Ayhan, A. and Köksal Akyol, A. Research into the trait anxiety level of adolescents. Issues on Education and Research, Gregory Papanikos (ed), Volume:1, 183-189. Athens Institute for Education and Research, Athens. 2008.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Mangır, M., N. Aral, ve A. Köksal, “Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Çocukların Çalışma Nedenleri”, Kültür Gençlik, 21/22, 43-45, (1993).

Aral, N., A. Köksal, F. Aydeniz, ve F. Coşkuner, “Çocukların Benlik İmajları ve Ebeveyn Tutumlarını Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, Çağdaş Eğitim, 234, 8-12, (1997).

Aral, N. ve A. Köksal, “Üç-Altı Yaş Grubundaki Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi”, Çağdaş Eğitim, 242,13–18, (1998).

Köksal, A., “Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yolları Üzerine Bir Araştırma”, Çağdaş Eğitim, 252, 27-31, (1999).

Alisinanoğlu, F. ve A. Köksal, “Ankara Sokaklarında Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesi”, Eğitim ve Bilim Dergisi, 23 (112), 57–62, (1999).

Aral, N., G. Baran, F. Alisinanoğlu, Y. Aktaş, F. Başar, ve A. Köksal, “Beş-Altı Yaş Çocuklarda Yaratıcı Drama Eğitiminin Alıcı Dil Gelişimine Etkisi”, Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama, 3-4, 10-14, (1999).

Aral, N. ve A. Köksal, “Çocukların Benlik İmajları Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, Çağdaş Eğitim, 258, 9-13, (1999).

Aral, N. ve A. Köksal, “Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin Empatik Becerilerinin ve Yaratıcılıklarının İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 7 (1), 127-138, (1999).

Köksal, A., N. Aral, ve Y. Aktaş, “Ankara’da Bulunan Özel Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Ebeveynlerden Beklentilerinin İncelenmesi”, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(2), 92-101, (2000).

Köksal, A. “Müzik Eğitimi Alma, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre Ergenlerin Empatik Becerilerinin ve Uyum Düzeylerinin İncelenmes”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 99-107, (2000).

Alisinanoğlu, F. ve A. Köksal, “Gençlerin Ben Durumları (Ego State) ve Empatik Becerilerinin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 11-16, (2000).

Köksal Akyol, A. “Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Okuyan Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Dergisi, 2 (23), 1-6, (2002).

Aral, N., A. Köksal Akyol, ve N. Işık, “Anne- Babaların Cinsel Eğitim Konusunda Düşüncelerinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi, 7, 1-16, (2002).

Köksal Akyol, A. “Drama ve Dramanın Önemi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (2), 179-190, (2003).

Hamamcı, Z. ve A. Köksal Akyol, “İlköğretimde ve Lisede Çocukları Okuyan Anne Babaların Aile Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 37-49, (2005).

Dizman, H., G. Gültekin, ve A. Köksal Akyol, “Çocukları Tanımada Çocuk Resimlerinin Önemi”, Adli Psikiyatri Dergisi, 2(2); 23-30, (2005).

Köksal Akyol, A. ve H. Koçer Çiftçibaşı, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 13-2, (2005).

Aral, N., A. Köksal Akyol, ve A. Sığırtmaç, “Beş Altı Yaş Grubundaki Çocukların Yaratıcılıklarını Üzerinde Orff Öğretisine Dayalı Müzik Eğitiminin Etkisini İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1304-0278 Kış-2006, 5(16), 1-9, (2006).

Aslan, D. ve A Köksal Akyol, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 51-60, (2006).

Vuslat, O. ve A. Köksal Akyol, “Çocuk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 243–256, (2006).

Aslan, D. ve A. Köksal Akyol, “Okul Öncesi Eğitimde Proje Yaklaşımı”, Mesleki Eğitim Dergisi, 8(16), 87-105, (2006).

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Erdoğan, S. ve Yıldız Bıçakçı, M. “Brigance Erken Gelişim Envanteri II’nin Altı Yaş Türk Çocukları için Uyarlama Çalışması”. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33 (353), 4-12. (2008).

Ergişi, A. ve Köksal Akyol, A. Yedi-Oniki Yaş Çocuklarında Davranış ve Uyum Sorunlarının İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, (34) 368,13-19. (2009).

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Mangır, M., N. Çağatay-Aral, ve A. Köksal, “Çalışan Çocuklar”, 3. İzmir İktisat Kongresi. Sosyal Değişim ve Sosyal Gelişme Stratejileri, 5, 163–176, 1993.

Aral, N. ve A. Köksal, “Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Çocukların Okul ve Eğitim Programları İle Bunlara Yönelik Sorunların İncelenmesi”, 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiriler, 1, 388–397, Adana, 1994.

Aral, N. ve A. Köksal, “Çocukların Benlik İmajları Üzerine Bir Araştırma”, 10. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri, 71-80, Ankara, 1995.

Mangır, M., N. Aral, G. Haktanır, G. Baran, F. Başar, ve A. Köksal, “Fiziksel Yönden İstismar Edilen ve Edilmeyen Çocukların Ana-Baba Tutumlarını Algılayış Şekillerinin İncelenmesi”, 10. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri, 81-98, Ankara, 1995.

Mangır, M., N. Aral, ve A. Köksal, “Çalışan Çocukların Geleceğe Yönelik Düşünceleri ve Çalışma Nedenleri”, Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu 1, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 9-18, Elazığ, 1995.

Aral, N., G. Baran, F. Alisinanoğlu, Y. Aktaş, F. Başar, ve A. Köksal, “Beş- Altı Yaş Grubu Çocuklarda Yaratıcı Drama Eğitiminin Alıcı Dil Gelişimine Etkisi”, Okulöncesi Eğitimi Sempozyumu- Okulöncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, 140-152, Ankara, 1997.

Aral, N., A. Köksal, ve F. Başar, “Ergenlerin Yaratıcılık ve Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Ulusal Ev Ekonomisi Kongresi, Bildiriler. Ankara Üniversitesi Basımevi, 204–213, Ankara, 1997.

Haktanır, G., N. Aral, F. Alisinanoğlu, G. Baran, F. Başar, A. Köksal, ve Ş. Bulut, “Türkiye’de Anne-Baba Tutumu Araştırmalarına Genel Bir Bakış, Cumhuriyet ve Çocuk. 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Yayına Hazırlayan: Bekir Onur, 331-34, Ankara, 1999.

Köksal Akyol, A. “Okul Öncesi Eğitimde Drama ve Drama Örnekleri”, Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, Okul Öncesinde Drama ve Tiyatro. Oluşum Drama Enstitüsü, 63–76, Ankara, 2003.

Köksal Akyol, A. ve H. Koçer Çiftçibaşı, “Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeninin Yetişmesinde Dramanın Önemi ve Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersini Veren Öğretim Elemanında (Liderde) Olması Gereken Özellikler”, Türkiye 6. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, Drama Liderliği, Drama Lideri Yetiştirme Programları, Üniversitelerde Drama Eğitimi, Oluşum Yayınları: 8, 39–46, Ankara, 2004.

Akyol, A.A. ve A. Köksal Akyol, “Arkeolojik Alanda Drama: Magnesia Örneği”, 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, Dramada Arayışlar, Oluşum Yayınları: 9, 47-58, Ankara, 2005.

Köksal Akyol, A. ve V. Oğuz, “Milli Eğitim Bakanlığı 2002 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı ile Montessori Yaklaşımı Arasındaki Benzerlikler”, XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı Cilt 1:913-919. ed. Hüseyin Kıran, 28-30 Eylül 2005, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 2005.

7.7. Diğer yayınlar

Hakemli olmayan ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

Köksal, A. ve F. Alisinanoğlu, “Sokakta Çalışan Çocuklar Üzerine Bir Araştırma”, Öğretmen Dünyası, 225, 38–41, (1998).

Köksal, A. “Çocuklarda Empatinin Gelişimi”, Yaşadıkça Eğitim, 66, 2-7, (2000).

Köksal Akyol, A. “Tuvalet Eğitimi” Çoluk Çocuk Dergisi, 5, 12-13, (2001).

Köksal Akyol, A. “Çocuklarda Oyun Gelişimi”, Çoluk Çocuk Dergisi, 13, 26-28. (2002).

Köksal Akyol, A. “Anne Baba Çocuk İlişkisi”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 36, 8, (2003).

Köksal Akyol, A. “Yaratıcılığı Geliştirmek”, Çoluk Çocuk Dergisi, 36, 26-27, (2004).

Köksal Akyol, A. “Erken Çocukluk Döneminde Empatinin Gelişimi”, Çoluk Çocuk Dergisi, 51,12-13, (2005).

Köksal – Akyol, A. “Eğitimde Drama”, Oluşum Drama Enstitüsü Bülten, 28, 5-6, (2004).

Köksal Akyol, A. ve H. Koçer-Çiftçibaşı, “Yaratıcılığın Gelişiminde Okulun Önemi”, Öğretmen Dünyası, 301,19–23, (2005).

Köksal Akyol, A. ve Ergişi, A. “Okul Öncesi Dönemde Türkçe Etkinlikleri”, Yaşadıkça Eğitim, 104, 9-17, (2009).

Yazılan ulusal kitaplar

Mangır, M., N. Aral, G. Haktanır, G. Baran, F. Başar, ve A. Köksal, Fiziksel İstismara Uğrayan ve Uğramayan Çocukların Bazı Kişilik Özellikleri İle Ana-Baba Tutumlarını Algılayış Biçimleri Üzerine Bir Araştırma, Çankaya Rotary Kulübü, 1994-1995 Dönemi, Ankara, 1995.

Aral, N., F. Gürsoy, ve A. Köksal, Okul Öncesi Eğitimde Oyun, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2000.

Aral, N. G. Baran, F. Gürsoy, A. Köksal Akyol, A. Kandır, Ş. Bulut-Pedük, S. Erdoğan ve M. Can-Yaşar, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğrencileri İçin Soru Bankası, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2002.

Aral, N., A. Köksal Akyol, ve M. Can Yaşar, Okul Öncesi Dönemde Drama Etkinlikleri. Oluşum Yayıncılık, Ankara, 2007.

Yazılan ulusal kitaplarda bölümler

Köksal Akyol, A. “Yaratıcı Drama”, Yönetimde Problem Çözme Teknikleri, ed. T. Çalık, 61-86, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.

Köksal Akyol, A. “Bilişsel Gelişim”. Eğitim Psikolojisi. (Edt: A. Ulusoy). İkinci Baskı. Anı Yayıncılık. 76-108, Ankara. 2008.

Köksal Akyol, A. “Cinsel Gelişim ve Eğitim”. Eğitim Psikolojisi. (Edt: A. Ulusoy). İkinci Baskı. Anı Yayıncılık. 208-228, Ankara. 2008.

Köksal Akyol, A. “Bilişsel Gelişim”, Gelişim ve Öğrenme, ed. A. Ulusoy, 5. Baskı, 43-66, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.

Köksal Akyol, A. “Psiko- Seksüel Gelişim”, Gelişim ve Öğrenme, ed. A. Ulusoy, 5. Bask, 125-136, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.

Salı, G. ve Köksal Akyol, A. 2009. Ahlak Gelişimi. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi. (Ed: Y. Fazlıoğlu). Kriter Yayınları. 83-99. İstanbul.

Yazılan kitaplarda editörlük

Dinçer, Ç., Köksal, A. ve Güler, T. 2003. OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 5-11 Ekim 2003. Program ve Özet Kitabı. Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic. Aş. İstanbul.

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi 2006-2009. Ankara.

Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Kitapları (10 Kitap). Anadolu Medeniyetler Müzesi Anadolu Uygarlıkları Eğitim Kitapları Serisi, Birinci Basım, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. Ankara. 2008.

Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Kitapları (16 kitap). Anadolu Medeniyetler Müzesi Anadolu Uygarlıkları Eğitim Kitapları Serisi, Birinci Basım, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. Ankara. 2009.

(Setin İngilizce Baskısı: Educational Books as part of “the Anatolia Before You” Project, Museum of Anatolian Civilizations A Series fo Educatonal Boks oabout the Anatolian Civilizations, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. Ankara. 2009).

Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru. Unicef.

9. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Çağdaş Drama Derneği

10. Ödüller

Köksal, A. “Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Ve Etmeyen Çalışan Çocukların Sorunları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası, Teşvik Yarışması, III. Kategori, Mansiyon Ödülü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara, 1994.

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.